1. A jelen dokumentum célja

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) ismerteti azokat a feltételeket, melyekkel összhangban a felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó vagy Ön) személyes vagy anonim adatai gyűjtésre, tárolásra és felhasználásra kerülnek.

2. Adatkezelő

A weboldalon a Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége (bejegyzett székhely: Székelyudvarhely 535600, Bethlenfalvi út 165 szám; a továbbiakban: SZMVSZ vagy Szövetség) által meghirdetett álláshirdetésekre beadott jelentkezések során megadott adatokat (a továbbiakban: Jelentkezés Során Megadott Adatok) az SZMVSZ kezeli. A Jelentkezés Során Megadott Adatokhoz az SZMVSZ adatkezelés céljának megvalósításában résztvevő munkatársai, vezetői, valamint az SZMVSZ számítógépes rendszerének kezeléséhez és működtetéséhez kapcsolódó informatikai feladatokat ellátó munkatársak férhetnek hozzá.

Félreértések elkerülése végett tájékoztatjuk, hogy az SZMVSZ a Jelentkezés Során Megadott Adatok tekintetében minősül adatkezelőnek, illetve a fiók regisztrációja során megadott adatokat tekintve, viszont egyéb munkáltatók által meghirdetett álláshirdetésekre való jelentkezés során megadott adatokat, vagy az azokkal való közetlen kommunikáció során megosztott adatokat nem kezeli, azokért felelősséget nem vállal.

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1 A weboldalon a legtöbb információ regisztráció nélkül elérhető, azonban néhány funkció kizárólag regisztrált felhasználók által használható. Ilyen különösen az SZMVSZ állásközvetítő rendszer (vagy másként az ÁllásGuru állásközvetítő rendszer) által nyújtott információcsomagok (munka és munkavállaló) részleteinek elérése, amelynek használata regisztrációhoz kötött. A regisztráció során néhány személyes adat megadása szükséges.

3.2 A jelen Nyilatkozat a Felhasználási Feltételekkel együtt érvényes és alkalmazandó, a weboldal használatával, illetve az adatok megadásával Ön kifejezetten és önkéntes módon azokat elfogadja, és beleegyezését adja ahhoz, hogy az SZMVSZ az Ön Jelentkezés Során Megadott Adatait a jelen Nyilatkozat előírásaival, a Felhasználási Feltételekben foglaltakkal és a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal és előírásokkal összhangban kezelje.

4. A Felhasználói adatok gyűjtése és kezelése

4.1 A jelen Nyilatkozat céljából „személyes adat”-nak minősül minden adat, amely természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, így különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Felhasználó vállalja, hogy az általa a weboldalon megadott valamennyi személyes adat valós és pontos.

4.2 Felhívjuk figyelmét arra, hogy a weboldalon találhatóak olyan hivatkozások, melyek külső weboldalakra vezetnek. E külső weboldalak használatára ezen oldalak saját adatvédelmi szabályai vonatkoznak, ezért miután Ön ezekre a hivatkozásokra vagy a megadott gombra kattintott, az SZMVSZ-nek nincs ráhatása a kattintás révén megadott személyes adatok összegyűjtése, tárolása vagy kezelése tekintetében.

5. ÁllásGuru állásközvetítő rendszer

5.1 A Felhasználók a weboldalon elérhető SZMVSZ állásközvetítő rendszeren keresztül a weboldalon meghirdetett állásokra pályázhatnak, illetve az SZMVSZ munkaerő-toborzási adatbázisába regisztrálhatnak.

5.2 Egy meghatározott állásra történő jelentkezés, illetve munkaerő-toborzási adatbázisunkba történő regisztráció során olyan adatok kerülnek megadásra, melyek személyes adatoknak minősülhetnek. Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és a Szövetség csak olyan adatok megadását kéri, amelyek az állásra történő jelentkezéshez, a regisztrációhoz, illetve az alábbiakban meghatározott adatkezelési célokhoz szükségesek. A Jelentkezés Során Megadott Adatait a hatályos törvények előírásainak megfelelően kezeljük.

5.3 Az Ön által megadott és az SZMVSZ munkaerő-toborzási adatbázisába bekerülő információkat az SZMVSZ munkaerő-toborzási és kiválasztási eljárásában használjuk, többek között például az Ön álláspályázatának elbírálásához és az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából. A kiválasztási folyamatok során a Jelentkezés Során Megadott Adatokhoz adatkezelőként további adatokat rendelhetünk – így például a kiválasztási folyamatok során a közölt vagy átadott további adatokat, a kiválasztási folyamat eredményeit, értékelését – melynek célja a kiválasztási folyamatok támogatása és lebonyolítása. A fentieken kívül adatai felhasználásával a toborzási folyamataink tervezése, nyomon követése, eredményességének megállapítása, értékelése céljából az adatai felhasználásával statisztikákat, jelentéseket, egyéb összefoglalókat készíthetünk belső felhasználás céljára.

5.4 Tájékoztatjuk, hogy Ön felelősséggel tartozik azért, hogy az Ön által megadott, vagy az álláspályázatában Önre vonatkozó valamennyi információ valós, teljes és naprakész legyen. Adatainak frissítéséről az 5.8 pontban olvashat bővebben.

5.5 Kérjük, hogy a felhasználói fiókjához tartozó bejelentkezési hivatkozásokat tartalmazó semmilyen visszaigazoló e-mailt, illetve a bejelentkezési adatait ne ossza meg másokkal, továbbá más módon se adjon hozzáférést másoknak a weboldalhoz az Ön belépési adatainak használatával.

5.6 A Jelentkezés Során Megadott Adatok kezelésének célja a munkaerő toborzás, illetve a munkaerő kiválasztás, továbbá a meghirdetett pozíciókra történő kiválasztási eljárások lefolytatása, a jelentkezői adatbázisunkba foglalt adatok figyelembe vétele a későbbiekben megüresedő vagy új pozíciók betöltése során, az ehhez kapcsolódó kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, értékelés lebonyolítása, az adatkezelőnél folytatott egyes kampányok eredményességének tervezése, értékelése, mérése, valamint a Szövetséggel, mint adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló munkaerő-közvetítő cégekkel és egyéb érintettekkel meglévő jelöltreferálási rendszer működtetése, és a referálással kapcsolatos elszámolás lebonyolítása.

5.7 Az adatkezelés időtartama: Az SZMVSZ állásközvetítő rendszerébe feltöltött személyes adatait a meghirdetett pozícióra történő jelentkezését vagy az SZMVSZ állásközvetítő rendszerébe történt regisztrációját követően a rendszer fennállásáig kezeljük, amennyiben azokat ennek lejártát megelőzően nem kéri törölni. Az álláshirdetésre történt jelentkezését és azzal kapcsolatban a Jelentkezés Során Megadott Adatokat az állásközvetítő rendszer leállítását vagy megszüntetését követően véglegesen töröljük.

5.7.1 A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k alapvetően akkor kerülnek elmentésre a felhasználó böngészőjében, ha a felhasználó azt előzetesen engedélyezte, és automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően.

5.8 Felhasználói fiókjához az ÁllásGuru rendszerében felhasználónevével és jelszavával léphet be, és a regisztráció során megadott személyes adatainak módosítását, frissítését vagy törlését a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint kérheti. A Jelentkezés Során Megadott Adatai módosítását, frissítését törlését bármikor kérheti az SZMVSZ állásközvetítő rendszerén keresztül, vagy az info@allasguru.ro e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy a Székelyudvarhely 535600, Bethlenfalvi út 165. postacímre eljuttatott, az SZMVSZ HR osztályának címzett levélben, mely esetben személyes adatait haladéktalanul töröljük az adatbázisunkból.

5.9 Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Jelentkezés Során Megadott Adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását a jelentkezést követő 1 éven belül vonja vissza, egyes adatait a Szövetséggel, mint adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló munkaerő-közvetítő cégekkel és egyéb érintettekkel meglévő jelöltreferálási rendszer működtetése és a referálással kapcsolatos elszámolás lebonyolítása céljából megőrizzük a jelentkezést követő 1 évig.

5.10 Tájékoztatjuk, hogy a Jelentkezés Során Megadott Adatok tárolása saját szerveren történik, amelyet szerverfarmon működtetünk. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az SZMVSZ a fenti szolgáltatások ellátásához alvállalkozókat vehet igénybe.

6. Adatbiztonság

Az SZMVSZ tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így megtesszük, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó is megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek ezen szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 A Jelentkezés Során Megadott

Composing your essay is a daunting task at times. But there are various writing services out there who can do this for you. Many students like to employ essay writing services, so that they don’t need to write the entire thing. What a better option is than to seek the services of an essay writing service that essay help can offer a great deal of things to you. With these choices it is simple to write your own essay with no hassle.

Adatainak törlését bármikor kérheti az SZMVSZ-től az ÁllásGuru állásközvetítő rendszeren keresztül, vagy az alábbi 7.2 pontban megadott levelezési vagy e-mail címre. Az SZMVSZ minden olyan, a Jelentkezés Során Megadott Adatot is töröl, melynek ismerete a célhoz már nem szükséges, vagy ha a személyes adatok tárolása jogi okokból már nem megoldható. A törvény által megőrizni előírt személyes adatok tárolását a fentiek nem érintik.

7.2 A Jelentkezés Során Megadott Adatai kezeléséről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról, címzettjeiről, az adatokra vonatkozó esetleges incidensekről Ön az ÁllásGuru állásközvetítő rendszeren keresztül, vagy az info@allasguru.ro e-mailcímre, vagy Székelyudvarhely 535600, Bethlenfalvi út 165. postacímre eljuttatott levelében kérhet tájékoztatást. Az SZMVSZ a személyes adatkezelésre vonatkozó információt írásban a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megadja.

7.3 Ön a fenti 7.2 pontban meghatározott elérhetőségek egyikén tiltakozhat a Jelentkezés Során Megadott Adatainak kezelése ellen, amennyiben

  • a személyes adatainak kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatfeldolgozó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

7.4 Felhívjuk figyelmét arra, hogy nem törölhető a személyes adat, ha annak kezelését törvény rendeli el.

Lépjen kapcsolatba az SZMVSZ-el!

Értékeljük véleményét. Ha bármilyen megjegyzése, kérdése lenne vagy szeretne további információkat kapni az SZMVSZ adatkezelési tevékenységével kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk az info@allasguru.ro e-mail címre. A megadott információkat bizalmasan kezeljük. Képviselőnk hamarosan kapcsolatba lép Önnel.

A jelen Nyilatkozat közzétételének napja és érvényességének kezdete 2019.09.01.

Találd meg álmaid állását vagy a jelöltedet

A gyakhatlan jóság által bályos fingos, ájtos hegyenőről rendkívül keveset lehet tudni.